Kościół Chrześcijański w Warszawie
Christian Church in Warsaw, Poland

Jesteśmy wierzącymi zebranymi by trwać razem w Bożym Królestwie,
w jego mocy oraz sprawiedliwości w Duchu Świętym.

Wierzymy, że będąc grzeszni jesteśmy usprawiedliwieni przez miłość Bożą,
okazaną nam i Tobie, przez ofiarowane życie Jezusa Chrystusa na krzyżu,
potwierdzone Jego zmartwychwstaniem i przeznaczeniem do wieczności.
I z tej wdzięczności oraz przez poznanie miłości, łaski, dobroci, przychylności,
i mocy nieskończonego, wszechobecnego naszego Stworzyciela,
chcemy prowadzić życie poddane miłującej Bożej woli według Ducha.
Czynne w mocy i dobrych uczynkach oraz w poznawaniu i niesieniu Bożego Słowa,
które jest Bożą siłą i mądrością do szczęśliwego i owocnego życia.

Christian Church in Warsaw, Poland
We are believers gathered to stay together in God’s kingdom

in his power and righteousness in the Holy Spirit.
We believe that by being sinful we are justified by God’s love,
shown to us and to you through the sacrificed life of Jesus Christ on the cross,
confirmed by his resurrection and destiny for eternity.
And out of this gratitude and through the knowledge of love, grace, goodness, favor,
and the power of our infinite and omnipresent Creator,
we want to live a life subject to God’s loving will according to the Spirit.
Active in strength and in good works, and in knowing and carrying God’s Word,
which is God’s strength and wisdom for a happy and fruitful life.