„A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelkimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
A dwanaście bram, to dwanaście pereł; a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta, to szczere złoto,
jak przeźroczyste szkło.

Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.
A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.
I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.
A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów.
I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani
w księdze żywota Baranka”.

Objawienie św. Jana 21.18-27

“And its wall was made of jasper, and the city itself of pure gold, like clear glass.
The cornerstones of the city wall were adorned with all kinds of precious stones: the first stone is jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonic, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh hyacinth, the twelfth amethyst.
And the twelve gates are twelve pearls; and each gate was made of one pearl. And the streets of the cities are pure gold,
like clear glass.
But I did not see the temple in it; for the Lord God Almighty is his temple, and the Lamb.
And the city needs neither the sun nor the moon to shine on it; for the glory of God illuminates them, and the Lamb is its lamp.
The nations will walk in his light, and the kings of the earth will bring their glory to him.
And its gates will not be shut by day, for there will be no night there. And they will bring the fame and dignity of nations to it.
And nothing unclean will enter it, and no one who does abomination and lies, only those who are written
in the Lamb’s book of life.

Revelation of St. John 21: 18-27